EKOLOGI & HÅLLBARHET

"Everybody is a genious. But if you judge a fish by it`s ability to climb a tree, it will live its whole life believing it is stupid" -Albert Einstein

Ekologi & Hållbarhet

"Livet på jorden har utvecklats i harmoni med de naturlagar och krafter som styr. För att livet på jorden ska få fortsätta, krävs att vi tänker ekologiskt och hållbart."

 

Centralt innehåll enligt Lgr 11

 

- Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.

 

- Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.

 

- Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.

 

 

Det här gör vi för att du ska nå kunskapskraven

 

Uppgifter att lösa

 

•Förklara hur man arbetar på ett naturvetenskapligt sätt

•På vilket sätt är solen grunden till allt liv?

•Ge exempel på tre olika kretslopp

•Ge exempel på tre olika ekosystem

•Ge exempel på tre olika biom

•Ge exempel på tre olika ekosystemtjänster som vi människor utnyttjar

•Vad kan hända när ett ekosystem förändras

•På vilket sätt är fotosyntesen viktig för Sveriges ekonomi

•Vad menas med "Ett hållbart skogsbruk"

•Varför är det bra att bevara kärr och mossar

•Varför finns det mer fisk vid kusterna än vid öppet hav

•Vad menas med "den förstärkta" växthuseffekten

•Hur kan vi bevara den biologiska mångfalden

•Hur kan vi stoppa klimatförändringen

•Sammanfattning

•Testa dig själv!

 

Hemarbete/Läsuppgift

 

 

Ordkunskap

 

Det är avgörande för ditt betyg att du till fullo förstår, förklarar och kan använda följande ord.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Några viktiga personer

C

C

Wangari Maathai (1940-2011), Kenya

J

Anrikning

Biologisk mångfald

Biom

Bräckt vatten

Ekologiskt fotavtryck

Ekosystem

Ekosystemtjänst

Försiktighetsprincipen

Hållbar energi

 

 

Växthuseffekt

Kretslopp

Kretsloppssamhälle

Lokala miljöhot