KEMINS GRUNDER (NY)

" We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them.” -Albert Einstein

Kemins grunder

 

Centralt innehåll enligt Lgr 11

 

KEMIN I VARDAGEN OCH SAMHÄLLET

- Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.

 

KEMIN I NATUREN

- Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.

 

KEMINS METODER OCH ARBETSSÄTT

- Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

 

- Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

 

 

Det här jobbar vi med för att du ska nå kunskapskraven

 

•Förklara hur man arbetar på ett naturvetenskapligt sätt

•Redogör för säkerhetsföreskrifterna vid en laboration

•Känna igen vanligt förekommande farosymboler

•Redogöra för vad en atom och en molekyl är

•Redogöra för vad ett grundämne och en kemisk förening är

•Känna igen några vanliga kemiska tecken

•Redogöra för några egenskaper som används för att beskriva ämnen

•Förklara hur ämnen kan finnas i olika faser

•Förklara vad som är skillnaden mellan ett rent ämne och en blandning

•Ge exempel på några rena ämnen

•Ge exempel på blandningar

•Beskriva några olika metoder för att separera ämnen

•Föreslå en separationsmetod beroende på ämnens egenskaper

•Förklara vad fysikalisk förändring är

•Förklara vad en kemisk reaktion är

•Visa hur man skriver en reaktionsformel och vad den beskriver

•Förklara varför en del ämnen är mer brandfarliga än andra

•Redogöra för vad som behövs för att det ska börja brinna

•Redogöra för lite om kemins utveckling genom historien

•Beskriva hur man kan släcka en eld på olika sätt

•Sammanfattning

•Testa dig själv!

 

Ordkunskap

 

Det är avgörande för ditt betyg att du till fullo förstår, förklarar och kan använda följande ord:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extra läsning/fördjupning/intressanta fakta

 

•Havsnivåerna under 1900-talet steg mer än på 2700 år.

 

 

Några viktiga personer

 

Robert Boyle (1627-1691), Irland

Antoine Lavoisier (1743-1794), Frankrike

 

 

Aggregationsform

Atom

Blandning

Emulsion

Fast form

Flytande form

Fryspunkt

Förångning

 

 

 

Gasform

Grundämne

Kemisk förening

Kemisk reaktion

Kemiskt tecken

Kväve

Lösning

 

 

 

Materia

Molekyl

Periodiska systemet

Reaktionsformel

Rena ämnen

Uppslamning

Ämnes egenskaper