VATTEN,SALTER,SYROR & BASER

" We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them.” -Albert Einstein

Luft, mark, vatten, salter, syror & baser

 

Centralt innehåll enligt Lgr 11

 

KEMIN I VARDAGEN OCH SAMHÄLLET

- Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.

 

KEMIN I NATUREN

- Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.

 

- Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.

 

- Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.

 

KEMINS METODER OCH ARBETSSÄTT

- Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

 

- Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

 

 

Det här jobbar vi med för att du ska nå kunskapskraven

 

•Förklara vad menas med begreppet luft?

•Beskriv några egenskaper hos kvävgas, syrgas och koldioxid

•Beskriv vad som sker vid en förbränning

•Förklara varför ozonlagret är viktigt

•Förklara vad som menas med växthuseffekten

•Redogör för vattnets speciella egenskaper

•Redogör för vattnets betydelse som lösningsmedel och transportör av ämnen

•Beskriv vattnets kretslopp

•Beskriv hur vattenrening kan gå till

•Redogör för vad en bergart, ett mineral och en malm är

•Veta vad pH-skalan är och kunna skilja på pH-värdena för en syra, en bas och en neutral lösning

•Redogöra för syrors och basers egenskaper

•Redogöra för några vanliga syror och baser. Vad används de till?

•Redogöra för försurningens orsaker och effekter

•Redogöra för åtgärder som minskar försurningens skador

•Sammanfattning

•Testa dig själv!

 

Ordkunskap

 

Det är avgörande för ditt betyg att du till fullo förstår, förklarar och kan använda följande ord:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extra läsning/fördjupning/intressanta fakta

 

•Havsnivåerna under 1900-talet steg mer än på 2700 år.

 

 

Några viktiga personer

 

Robert Boyle (1627-1691), Irland

Antoine Lavoisier (1743-1794), Frankrike

 

 

Avdunstning

Avloppsverk

Bas

Biologisk rening

Destilering

Filtrering

Fossila bränslen

Förorening

Försurning

H2O

 

 

 

Indikator

Kemisk rening

Koldioxid (CO2) Kolmonoxid (CO)

Kondensering

Kväve

Luft

Markens kretslopp

Mekanisk rening

Neutral lösning

 

 

 

Ozon (O3)

pH-värde

Reningsverk Syre (O2)

Syra

Vattentäkt

Vattenverk

Vattnets kretslopp

Växthuseffekt