STATISTIK OCH SANNOLIKHET

"Education is not the learning of facts, but the training of the mind to think" -Albert Einstein

Statistik & sannolikhet

"Matematik är ett ämne som omfattar mer än att (bara) räkna. Logiken, analysen, strukturen, harmonin, symetrin och musiken, hämtar alla kraft ur matematiken"

 

 

Centralt innehåll enligt Lgr 11

 

  • Likformig sannolikhet och metoder för att beräkna sannolikheten i vardagliga situationer

 

  • Bedömningar av risker och chanser utifrån statistiskt material

 

  • Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömningar av resultat vid statistiska undersökningar

 

  • Hur kombinatoriska principer kan användas i enkla vardagliga och matematiska problem

 

  • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

 

.

 

Uppnåendemål/Kunskapskrav för betyg

 

 

 

 

Ordkunskap

 

Det är avgörande för ditt betyg att du till fullo förstår, förklarar och kan använda följande ord.