TABELLER OCH DIAGRAM

"Education is not the learning of facts, but the training of the mind to think" -Albert Einstein

Tabeller & diagram

"Matematik är ett ämne som omfattar mer än att (bara) räkna. Logiken, analysen, strukturen, harmonin, symetrin och musiken, hämtar alla kraft ur matematiken"

 

 

Centralt innehåll enligt Lgr 11

 

  • Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, till exempel med hjälp av digitala verktyg

 

 

.

 

Uppnåendemål/Kunskapskrav för betyg

 

 

 

 

Ordkunskap

 

Det är avgörande för ditt betyg att du till fullo förstår, förklarar och kan använda följande ord.